Top

اطلاعات پرداخت

 

 موبایل شما چگونه تاثیر عضلات شما را دارد ؟

ببینید چگونه تاثیر منفی شده است اقشار @fitchicfitness!!!!

دو بار در مورد جایی که گوشی خود را نگه می دارید فکر کنید!!

 تماشا کنید که یک موبایل به عضله تان چه میکند. به این فکر کنید که به سایر نقاط بدن تان مانند ارگان ها یا مغز ها چه میکند. من از خودم با ampendant و سایر دستگاه های حفاظت. که دارم محافظت میکنم. 


بانك ملت

  6104-3379-0049-4681 شماره كارت


شماره حساب  4179367520
IR68  0120  0200  0000  4179  3675  20 شبا