Top

اطلاعات پرداخت

برای شنیدن متن زیر میتوانید از فایل صوتی استفاده کنید.

 

 

 

 

 دانلود فایل صوتی

http://www.amega.ir/files/GOD/voice/Magnetictherapy.mp3

 

 

 

 

 

 

 


بانك ملت

  6104-3379-0049-4681 شماره كارت


شماره حساب  4179367520
IR68  0120  0200  0000  4179  3675  20 شبا